quran

Adəmin yaradılması

  29.01.2014

Uca Allah yer üzərində yalnız Ona ibadət edəcək şüurlu bir varlıq yaratmaq istəyərkən mələklərinə xitab edərək belə demişdir:
“Sənin Rəbbin mələklərə: "Mən yer üzündə bir canişin bərqərar edəcəyəm!"– dedikdə, - 
Uca Allah Adəmi və onun zürriyyətini yaratması haqda öyünmək üçün əvvəlcədən onlara xəbər verir. Mələklər isə bu yaradılışın hikmətini bilmək üçün: 
onlar: "Biz Səni həmd-səna ilə təriflədiyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, Sən orada fəsad törədib qan salacaq bir kəsmi yerləşdirəcəksən?"– söylədilər.

Allahın kəlamı nə ilə fərqlənir?

  06.01.2014

Qurana iman gətirmək və Peyğəmbərə (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) tabe olmaq istəməyən müşrik ərəblərə öz əməllərinə haqq qazandırmaq və Muhəmmədin söylədiklərini təkzib etmək fürsəti verilmişdir. Bundan ötrü onlar Qurana bənzər sadəcə üç ayə uydurmalıydılar. Uca Allah buyurur: "Yoxsa: "(Muhəmməd) onu özündən uydurdu!" - deyirlər. De: “Əgər doğru danışırsınızsa, ona bənzər bir surə də siz gətirin və Allahdan başqa, kimi bacarırsınızsa, (köməyə) çağırın!" (Yunus, 38).

Kitablara iman

  06.01.2014

Peyğəmbər – ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun – İslamın və imanın əsaslarına dair məşhur hədisdə Cəbrailin: “Mənə iman haqqında xəbər ver!” – buyruğuna belə cavab vermişdir: “(İman) Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına, elçilərinə, Axirət gününə, qədərin xeyrinə və şərinə qəti inanmaqdır.” Müsəlman bu altı əsasa iman gətirmədikcə, həqiqi mömin ola bilməz. Hər bir müsəlman Uca Allahın insanları doğru yola yönəltmək və Onun rizasını qazanmaq üçün onlara ilahi kitablar göndərdiyinə iman gətirməlidir.

Quran hidayət nurudur!

  05.01.2014

Uca Allah müqəddəs Quranı nazil etməklə insanlara böyük lütf və mərhəmət göstərmişdir. Quran yaradılmış məxluq deyildir. O, Allahın kəlamı, peyğəmbərliyin şəhadətnaməsi və sonuncu ilahi vəhydir. Quran özündən əvvəlki ilahi kitabları təsdiq etmiş, həmin ilahi kitablarda buyurulan qanunları ləğv etmiş, sonuncu və ən kamil ilahi qanunları bərqərar etmişdir.

Müqəddəs Quranın adları

  05.01.2014

Uca Allah öz kitabına fərqli adlar qoymuşdur. Bu adların ən məşhurları aşağıdakı beş addır:
1. Quran Uca Allah buyurur: "İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və (haqqı batildən) ayıran (Quran) ramazan ayında nazil edilmişdir". (əl-Bəqərə, 185).

ən-Nəs surəsinin izahı

  17.12.2013

Mərhəmətli və Rəhm edən Allahın adı ilə!
1. De: "Sığınıram insanların Rəbbinə,
2. insanların Hökmdarına,
3. insanların tanrısına!
4. Vəsvəsə verənin, Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən geri çəkilən şeytanın şərindən.
5. O şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır,
6. cinlərdən də olur, insanlardan da!"

əl-Fələq surəsinin izahı

  17.12.2013

Əbu Səid rəvayət edir ki, Allahın elçisi - ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - cinlərin və insanların bədnəzərindən Allaha sığınırdı. İki sığınma (əl-Fələq və ən-Nəs) surələri nazil olduqda isə başqa duaları tərk edib onları oxumağa başladı.
Mərhəmətli və Rəhm edən Allahın adı ilə!
1. De: "Sığınıram sübhün Rəbbinə!
2. Yaratdıqlarının şərindən,
3. çökən zülmətin şərindən,
4. düyünlərə üfürən cadugər qadınların şərindən
5. və həsəd aparan zaman paxılın şərindən!"

Quran bənzərsizdir!

  15.12.2013

Uca Allahın insanlara göndərdiyi peyğəmbərlər (Allahın onlara salamı olsun) öz dövrlərinə və cəmiyyətlərinə xas olan möcüzələr göstərirdilər. Bu möcüzələr onların xalqlarının daha çox nailiyyət qazandıqları sahələri ilə bağlı olurdu. Musa peyğəmbərin (aleyhis-sələm) dövründə Misir əhalisi arasında sehrbazlıq geniş yayılmışdır. Ancaq Uca Allahın Musaya (Allahın ona salamı olsun) verdiyi möcüzələr sehrbazların məharətini qat-qat üstələmişdir. İsa peyğəmbərin dövründə isə İsrail oğulları tibb sahəsində daha çox nailiyyət əldə etmişdilər.

Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq! (ət-Tin surəsi)

  28.10.2013

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1. And olsun əncirə və zeytuna!
2. And olsun Sinay dağına!
3. And olsun bu təhlükəsiz şəhərə!
4. Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq!
5. Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına qaxacağıq.
6. İman gətirib xeyirxah işlər görənlər istisna olmaqla! Onlar üçün tükənməz mükafat hazırlanmışdır.
7. Bundan sonra dini yalanlamağa səni nə məcbur edir?
8. Məgər Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi?

Qoy onlar bu Evin Rəbbinə ibadət etsinlər! (Qureyş surəsi)

  23.10.2013

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1. Qureyşin birliyi xatirinə,
2. onların qış və yay səfərlərindəki birliyi xatirinə
3. qoy onlar bu Evin Rəbbinə ibadət etsinlər.
4. Allah onlara aclıqdan sonra yemək verdi və qorxudan sonra əmin-amanlıq bəxş etdi.

"Qureyş" surəsinin təfsiri
Bu surə özündən əvvəl gələn əl-Fil surəsinə bağlıdır. Belə ki, Uca Allah “Qureyşin birliyi xatirinə” fillərin Məkkəyə hücum etməsinin qarşısını alır və fil sahiblərini məhv edir. Sonra bu birliyi izah edərək buyurur:

Pages