quran

əl-Fələq surəsinin izahı

  17.12.2013

Əbu Səid rəvayət edir ki, Allahın elçisi - ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - cinlərin və insanların bədnəzərindən Allaha sığınırdı. İki sığınma (əl-Fələq və ən-Nəs) surələri nazil olduqda isə başqa duaları tərk edib onları oxumağa başladı.
Mərhəmətli və Rəhm edən Allahın adı ilə!
1. De: "Sığınıram sübhün Rəbbinə!
2. Yaratdıqlarının şərindən,
3. çökən zülmətin şərindən,
4. düyünlərə üfürən cadugər qadınların şərindən
5. və həsəd aparan zaman paxılın şərindən!"

Quran bənzərsizdir!

  15.12.2013

Uca Allahın insanlara göndərdiyi peyğəmbərlər (Allahın onlara salamı olsun) öz dövrlərinə və cəmiyyətlərinə xas olan möcüzələr göstərirdilər. Bu möcüzələr onların xalqlarının daha çox nailiyyət qazandıqları sahələri ilə bağlı olurdu. Musa peyğəmbərin (aleyhis-sələm) dövründə Misir əhalisi arasında sehrbazlıq geniş yayılmışdır. Ancaq Uca Allahın Musaya (Allahın ona salamı olsun) verdiyi möcüzələr sehrbazların məharətini qat-qat üstələmişdir. İsa peyğəmbərin dövründə isə İsrail oğulları tibb sahəsində daha çox nailiyyət əldə etmişdilər.

Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq! (ət-Tin surəsi)

  28.10.2013

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1. And olsun əncirə və zeytuna!
2. And olsun Sinay dağına!
3. And olsun bu təhlükəsiz şəhərə!
4. Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq!
5. Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına qaxacağıq.
6. İman gətirib xeyirxah işlər görənlər istisna olmaqla! Onlar üçün tükənməz mükafat hazırlanmışdır.
7. Bundan sonra dini yalanlamağa səni nə məcbur edir?
8. Məgər Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi?

Qoy onlar bu Evin Rəbbinə ibadət etsinlər! (Qureyş surəsi)

  23.10.2013

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1. Qureyşin birliyi xatirinə,
2. onların qış və yay səfərlərindəki birliyi xatirinə
3. qoy onlar bu Evin Rəbbinə ibadət etsinlər.
4. Allah onlara aclıqdan sonra yemək verdi və qorxudan sonra əmin-amanlıq bəxş etdi.

"Qureyş" surəsinin təfsiri
Bu surə özündən əvvəl gələn əl-Fil surəsinə bağlıdır. Belə ki, Uca Allah “Qureyşin birliyi xatirinə” fillərin Məkkəyə hücum etməsinin qarşısını alır və fil sahiblərini məhv edir. Sonra bu birliyi izah edərək buyurur:

əl-Fatihə surəsinin üstünlüyü

  08.10.2013

Peyğəmbər - salləllahu aleyhi və səlləm - əl-Fatihə surəsinin üstünlüyü haqqıda belə demişdir: "Uca Allah buyurur: "Nə Tövratda, nə də İncildə Ummul-Qurana (Kitabın əsasına) bənzər surə yoxdur. O Səb'ul-Məsənidir (Yeddi təkrarlanan ayədir). O, Mənimlə qulum arasında bölünüb. Quluma dilədiyi nə varsa veriləcəkdir". (İbn Hibban, 775).

Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi? (əl-Fil surəsi)

  29.09.2013

əl-Fil surəsinin təfsiri Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1. Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi?
2. Məgər Rəbbin onların hiyləsini dolaşığa salmadımı?
3. Onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi.
4. O quşlar ki, onların üstünə odda bişmiş bərk gildən daşlar yağdırdı.
5. Allah onları sanki yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi.

İnsanların ən elmlisi kimdir?

  25.09.2013

əl-Kəhf surəsinin 60-82-ci ayələrin təfsiri Ubeyy ibn Kəb rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm belə demişdir: “Bir dəfə Musa İsrail oğullarına xutbə verərkən ondan: “İnsanların ən elmlisi kimdir?”- deyə soruşdular. Musa: “Ən elmli adam mənəm!”- dedi. Allah da buna gorə onu qınadı. Çünki, Musa bu haqda olan bilginin yalnız Allaha məxsus olduğunu demədi. Sonra Allah ona belə vəhy etdi: “İki dənizin qovuşduğu yerdə Mənim səndən çox bilən bir qulum vardır”. Musa dedi: “Ey Rəbbim!

Pages