axirət

Cənnətin qapıları

  26.07.2014

Cənnətin səkkiz qapısı vardır. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - de­mişdir: “Hər kim Allahdan başqa həqiqi məbudun olmadığına, Onun Tək olduğuna, Muhəm­mədin Onun qulu və elçisi olduğuna, İsanın Allahın qulu, kənizinin oğlu, Məryəmə göndərdiyi kəlməsi və ruhundan olduğuna, Cənnətin haqq, Cəhənnəmin də haqq olduğu­na şahidlik etsə, Allah Cənnətin səkkiz qapısından dilədiyi ilə onu Cənnətə daxil edər”. (Muslim, 140).

Özünüzü Oddan qoruyun!

  27.05.2014

Rəvayət edilir ki, Adiy ibn Hatim demişdir: “Mən Peyğəmbərin - ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - yanın­da olarkən iki nəfər şikayətə gəldi. Onlardan biri kasıbçılıqdan, digəri isə yol kəsən qul­durlardan şikayət etdi. Peyğəmbər onları dinlədikdən sonra dedi: “Yol kə­sən qul­durlara gəlincə, az bir zaman keçdikdən sonra karvanlar yanlarında heç bir mühafi­zəçi aparmadan Məkkəyə yollanacaqlar. Kasıbçılığa gəldikdə isə, bilin ki, biriniz əlindəki sədəqə ilə gəzib-dolaşıb bunu ondan qəbul edəcək bir adam tapa bilməyəcəyi vaxt gəlməyincə Qiyamət qopmayacaq.

Allahın razılığı ən böyük nemətdir

  18.05.2014

Allah Elçisi - sallallahu aleyhi və səlləm - demişdir: “Allah Cənnət əhlinə buyuracaq: “Ey Cənnət əhli!”
Onlar: “Bu­yur, ey Rəbbimiz, əmrinə müntəzirik!”- deyə cavab verəcək­lər.
Allah soruşacaq: “Razı qaldınızmı?”
Onlar deyəcəklər: “Bizə nə olub ki, razı qalmayaq?! Axı Sən bizə, yaratdıqlarından heç kəsə vermədiyin nemətləri bəxş etmisən!”
Allah buyuracaq: “Mən sizə bundan da yaxşısını verəcə­yəm!”
Onlar deyəcəklər: “Ey Rəbbi­miz! Bundan yaxşı nə ola bilər ki?”

Cənnətdə ən aşağı mərtəbəyə kim sahib olacaq?

  01.05.2014

Allah Elçisi - sallallahu aleyhi və səlləm - demişdir: “Musa öz Rəbbindən soruşdu: “Cənnət əhlindən ən aşağı mərtəbəyə sahib olan kimdir?”
Allah buyurdu: “Cənnət əhli Cənnətə daxil olduqdan sonra bir kişi gələcək və ona: “Cənnətə daxil ol!”- deyiləcək.
O da: “Ey Rəbbim, necə daxil olum ki, artıq insanlar gəlib öz yerlərini tutmuş və alacaqlarını da almışlar”- deyə cavab verəcək.
Ona: “Dünya hökmdar­larından birinin mül­kü qədər mülkə sahib olmağa razısan?”- deyiləcək.
O da: “Razıyam, ey Rəbbim!”- deyə cavab verəcək.

Cənnət padşahların məskənidir!

  01.05.2014

Əbu Səid demişdir: “Uca Allah Cənnəti bir kərpic qızıldan, bir kərpic gümüşdən yaratdı, orada bitkilər saldı və ona buyurdu: “Danış!” Cənnət dedi: “Möminlər, həqiqətən də, nicat tapmışlar” (əl-Muminun, 1). Mələklər də ora daxil olub dedilər: “Xoş olsun sənin halına, ey padşahların məskəni!”  

Cənnətə ən axırıncı kim daxil olacaq?

  01.05.2014

      Qiyamət günü Uca Allah öz bəndələri arasında hökm verdikdən sonra bəzi insanları günahkar olduqlarına görə Cəhənnəmə göndərəcək. Onlar orada bir müddət əzab gördükdən sonra Cənnətə gətiriləcəklər. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm həmin insanların ən axırıncısı haqda belə demişdir: “Mən Cəhənnəmdən ən axırıncı çıxanı və Cənnətə ən axırıncı daxil ola­nın kim olacağını bilirəm. O kişi Cəhənnəmdən sürünərək çıxacaq və Uca Allah ona buyuracaq: “Get, Cənnətə gir!”

Pages