Yaradılış

Adəmin yaradılması

  29.01.2014

Uca Allah yer üzərində yalnız Ona ibadət edəcək şüurlu bir varlıq yaratmaq istəyərkən mələklərinə xitab edərək belə demişdir:
“Sənin Rəbbin mələklərə: "Mən yer üzündə bir canişin bərqərar edəcəyəm!"– dedikdə, - 
Uca Allah Adəmi və onun zürriyyətini yaratması haqda öyünmək üçün əvvəlcədən onlara xəbər verir. Mələklər isə bu yaradılışın hikmətini bilmək üçün: 
onlar: "Biz Səni həmd-səna ilə təriflədiyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, Sən orada fəsad törədib qan salacaq bir kəsmi yerləşdirəcəksən?"– söylədilər.

Hüceyrədəki möcüzə

  09.01.2014

Heyvanların və bitkilərin əksəriyyəti çoxlu sayda kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Biz bu hissəcikləri hüceyrə adlandırırıq. Bizim və başqa canlıların orqanizmlərin hüceyrələri daima bölünür. Bu bölünmə prosesi orqanizmə hüceyrələrin inkişaf etməsinə və bərpa olunmasına xidmət edir. Hüceyrənin quruluşunun əsasını protoplazma adlanan maddə təşkil edir. Hər bir hüceyrənin daxilində müəyyən funksiyaları yerinə yetirən kiçik hissəciklər vardır. Onların arasında irsi məlumat daşıyan, xromosom adlanan kiçik elementlər vardır.

Əgər insan bir az düşünsə...

  07.01.2014

Əgər insan bir az düşünsə, onu yaradan, ona qabiliyyətlər bəxş edən qüvvənin Uca Allah olduğunu anlayar. İnsanın ən ümdə vəzifəsi öz Yaradanını tanımaqdır. Yaradanı tanımadan Ona iman gətirmək mümkün deyildir. Düzgün iman əldə etməyə can atan hər bir kəs elmə yiyələnməlidir. Əgər biz kainatda olan varlıqlar; günəş, ay, planet, ulduz, gecə, gündüz, külək, yağış, insan, heyvan və bitkilər haqqında fikirləşsək, şübhə etmədən bu varlıqların hamısının bir Yaradanı olması nəticəsinə gələrik. Yaradılışda olan hər bir ünsür yaradanın qabiliyyətinə işarə edir.

İnsanın yaradılışı

  04.12.2013

İnsanlar öz yaradılışlarının şahidləri olmadıqları halda onun haqqında necə danışa bilərlər?! Uca Allah Qurani Kərimdə əzəli həqiqətlər haqqında danışır və insanı haqqı dinləməyə çağırır: "Quran oxunduğu zaman onu dinləyin və susun ki, bəlkə sizə rəhm olunsun" (əl-Əraf, 204). Uca Allah insanın yaradılışı haqqında xəbər verərək buyurur: “Ey insanlar!

Müstəmləkəçilərin nəzəriyyəsi

  02.12.2013

Darvin nəzəriyyəsinin yayılmasına səbəb insanların təhrif olunmuş xristian dininin yanlış olmasını sübut etmək imkanı əldə etdikləri bir dövrdə meydana gəlməsidir. Elmin inkişafı bu dinin yanlış olmasını aşkara çıxartmaqda böyük rol oynamışdır. Bu inkişaf amansız mübarizələrə gətirib çıxartdı və minlərlə təbiətşünas alim bu mübarizənin qurbanı olmuşdur. Bu şiddətli döyüşdə hər iki tərəf hər yola əl atmış və Darvin nəzəriyyəsi təbiətşünas alimlərin əlində öz dinlərinə, sonra isə müstəmləkəçilərin ayaq basdığı ölkələrdə yayılan başqa dinlərə qarşı silaha çevrilmişdir.

Alimlər sübut tələb edirlər

  02.12.2013

Darvin nəzəriyyəsi tərəfdarları fikir azadlığını müdafiə etdiklərinə görə bu nəzəriyyəni dəstəkləyərək ruhanilərə və onların ideyalarına qarşı mübarizə etməyə başladılar. Bu nəzəriyyənin əleyhdarları isə təbii seçmə yolu ilə növlərin yaranmasının, xüsusi ilə də insanın yaranmasının sübutlarını tələb edirlər. Professor İbrahim Xəurani belə yazır: “Alimlər Darvinin nəzəriyyəsi ilə razılaşmır, əksinə Darvinin iyirmi il təhqiqat aparmasına baxmayaraq onu inkar edib tənqid edirlər.” Bundan sonra o, Darvinin nəzəriyyəsi ilə razılaşmayan bəzi alimlərin sözlərini gətirir.

Dəlillərə əsaslanmayan nəzəriyyə

  01.12.2013

1. Əgər Darvin nəzəriyyəsi doğru olsaydı, biz insanın və müxtəlif heyvanların təkcə cinsiyyətli yolla çoxalma ilə deyil, həm də növlərin təkamülü nəticəsində yaranmasını müşahidə edərdik. Əgər təkamül etmək üçün yüz illərin keçməsi belə lazım gələrdisə, bu yenə də bizə bir qrup meymunun bir-birinin ardınca insanlara çevrildiyi görməyə mane olmazdı. 2.

Saxta nəzəriyyənin süqutu

  30.11.2013

Təkamül nəzəriyyəsinin darvinsayağı izahı 1. Təbii seçmə: zəif fərdlər ətraf mühitin dağıdıcı amillərinin təsiri ilə məhv olur və yalnız güclü fərdlər qala bilir. Darvinistlərin görüşünə görə təbii seçmə ətraf mühitə daha çox uyğunlaşa bilən orqanizmlərin qorunub qalmasıdır. Güclü və sağlam fərdlər qalaraq öz güclü xüsusiyyətlərini irsən ötürür. Zaman keçdikcə güclü xüsusiyyətlər birləşərək yeni xüsusiyyətləri əmələ gətirir. Bu cür təkamül orqanizmlərin qazandıqları xüsusiyyətləri sayəsində onların daha çox inkişaf edən varlıqlara təkamül etməsinə imkan verir. 2.

Darvin nəzəriyyəsi nə haqdadır?

  28.11.2013

Bu nəzəriyyənin tərəfdarları həyatın yaranmasını izah etmək istəmişlər və onların görüşləri insanlar arasında geniş yayılmışdır. Bu nəzəriyyəni həqiqət kimi qəbul edən bir çox təmiz niyyətli insanlar onun geniş yayılmasına böyük təkan vermişlər. Habelə öz maraqlarına xidmət etdiyinə görə onu pis niyyətlə yayanlar da olmuşdur. Bu nəzəriyyə insanın yaradılışını vəsf edən dini təlimləri inkar edir və onun sayəsində din əleyhdarları öz mövqelərini elmi metodlarla əsaslandıraraq insanları zəlalətə sürükləməyə çalışırlar. Bu nəzəriyyə nə haqdadır?

Onlar ancaq zənnə qapılırlar

  28.11.2013

Bəzi insanlar hesab edirlər ki, təbiət kainatın tabe olduğu qanunlardır. Müasir elm adamları bu fikiri dəstəkləyirlər. Onlar belə deyirlər: “Kainat, hətta xırda şeylərə qədər hadisələri idarə edən qanunlara tabedir. Kainatdakı bütün hadisələr bu qanunlara əsasən baş verir. O, dəqiq və xətasız, uzun müddət işləyən və qurmağa ehtiyacı olmayan saata bənzəyir.” Onlar əslində “Kainatı kim yaratmışdır?” sualına cavab vermirlər: Onlar kainatın mövcud olması və onun qanunlarının necə işləməsi haqqında danışırlar.

Pages