Yaradılış

Konservi kəşf edən nəzəriyyə

    27.11.2013

Müasir bütpərəstliyin geniş yayılmasının səbəblərindən biri də təbiətin Yaradan olması düşüncəsinin insanlara aşılanmasıdır. İnsan və heyvanların sürfələrinin, eləcə də qida məhsulu ilə qidalanan və onu xarab edən bakteriyaların yaranmasını müşahidə edən alimlər qərara aldılar ki, bu canlı varlıqlar ətraf mühitdən yaranırlar. Təbiəti müasir bütə çevirən bu nəzəriyyə tez bir zamanda Allahın hidayətindən uzaq olan azğın insanların ürəklərində yerləşdi. Lakin bir müddət keçdikdən sonra məşhur fransız alimi Paster bu nəzəriyyənin batilliyini üzə çıxartdı.

"Bizi təbiət yaratmışdır" deyənlərə cavab

    27.11.2013

Müasir dövrdə insanlar arasında kainatın təbiət tərəfindən yaradılması düşüncəsi geniş vüsət almış və hətta məşhur alimlər tərəfindən dəstəklənmişdir. İnsanların əksəriyyəti bununla hər şeyin yaranmasını izah etmək istəyir və belə deyirlər: “Bizi təbiət yaratmışdır.” Biz onlardan soruşmaq istəyirik: “Siz təbiət dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz? Bunu dedikdə hər bir şeyin təbiətini, yoxsa kainatın tabe olduğu qanunları nəzərdə tutursunuz? Yaxud siz kainatı yaradan gözəgörünməz bir gücü nəzərdə tutursunuz?

Təsadüf, yoxsa qanunauyğunluq?

    27.11.2013

Bəzi insanların belə dediklərinə də rast gəlmək olur: “Əgər altı meymun yazı makinasının qarşısına əyləşib onun düymələrinin üzərinə milyard il döyərsə, böyük ehtimal vardır ki, onların yazdığı bəzi səhifələrin arasında Şekspirin sonetlərinin birinə rast gəlmək olar.” Hind mütəfəkkiri Vahidəddin Xan bu sözləri ingilis yazıçı-ateist C. Xakslinin kitabından sitat gətirdikdən sonra belə yazmışdır: “Bu cür ifadələr və onlara verilən məna – ağ yalandır.

Yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar?

    20.10.2013

Qurani Kərim Yaradanın varlığını inkar edənlərə bu ayələri dəlil olaraq gətirir: “Bəlkə onlar öz-özünə yaranıblar? Yaxud onlar yaradanlardır? Yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar? Xeyr, onlar qətiyyən inanmırlar” (ət-Tur, 35-36). Bu dəlil ağıllı insanları Yaradanın varlığına iman gətirməyə məcbur edir. Bu ayələr o qədər bəlağətli və təsirlidir ki, onu eşidən hər kəsin qəlbini titrədir. Rəvayət edilir ki, Cubeyr ibn Mutim demişdir: “Mən Peyğəmbərin – ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - məğrib namazında “ət-Tur” surəsini oxuduğunu eşitdim.

Pages