islamın əsasları

Allahın "əş-Şə'fi" adının mənası

  13.02.2015

əş-Şə’fi sözü şəfa verən deməkdir. Bəndələrinə şəfa verən yalnız Allahdır. Allahın əş-Şə’fi adı Peyğəmbərin hədisində zikr edilir. Aişə rəvayət edir ki, Peyğəmbər – ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - xəstəni ziyarət etdikdə və ya onun ya­nı­na xəstə gətirildikdə onun üçün dua edib deyərdi: “Ey insanların Rəbbi, xəstəliyi aradan qaldır, şəfa ver, şəfa verən (əş-Şə’fi) Sənsən! Sənin verdi­yin şəfadan başqa şəfa yoxdur. Sənin verdiyin şəfadan sonra heç bir xəstəlik qalmır”. (əl-Buxari, 5675).

Allahın "əl-Vasi`" adının mənası

  29.01.2015

əl-Vasi‘ sözü geniş olan deməkdir. Allahın əl-Vasi adı Qurani-Kərimdə doqquz dəfə zikr edilir. Uca Allah buyurur: 
Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin məsəli yeddi sünbül verən bir toxumun məsəlinə bənzəyir ki, sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsənin mükafatını artırar. Allah hər şeyi Əhatəedəndir
(əl-Vasi'), Biləndir" (əl-Bəqərə, 261).
Həmçinin buyurur:

Allahın "əş-Şəhid" adının mənası

  28.01.2015

əş-Şəhid sözü şahid olan, müşahidə edən deməkdir. əş-Şəhid olan Allah, hər şeyə şahiddir. Allahın əş-Şəhid adı Qurani-Kərimdə on səkkiz dəfə zikr edilir. Uca Allah buyurur:
“Biz müjdə verən və qorxudan elçilər göndərdik ki, insanların elçilərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanəsi olmasın. Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir. Fəqət Allah sənə nazil etdiyinə şahiddir. O, bu Quranı Öz elmi ilə nazil etmişdir. Mələklər də buna şahiddirlər. Şahid olaraq Allah kifayətdir" (ən-Nisə, 165-166).
Həmçinin buyurur:

Allahın "əl-Hə'di" adının mənası

  28.01.2015

əl-Hə’di sözü düzgün, doğru olan deməkdir. əl-Hə’di olan Allah, istədiyini doğru yola yönəldir. Əgər Allah hidayət verməzsə, heç kəs doğru yola gələ bilməz. Uca Allah öz sevimli Peyğəmbərinə belə buyurur:
“Şübhəsiz ki, sən istədiyini doğru yola yönəldə bilməzsən. Amma Allah istədiyini doğru yola yönəldir. O, doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır” (əl-Qasəs, 56).
Həmçinin, Uca Allah Cənnət əhlinin əbədi səadətə qovuşmalarına görə yalnız Allaha minnətdar olaraq həmd-səna etmələrini xəbər verir:

Allahın "əl-Həmid" adının mənası

  25.01.2015

əl-Həmid sözü təriflənən, həmd edilən deməkdir. əl-Həmid olan Allah, məxluqlarının yanında həmd ediləndir. Həmd məzəmmət etməyin əksidir.

Həmd etməklə mədh etməyin fərqi

Həmd etmək yaxşılıq etdiyinə görə yaxşılıq edəni sevərək və ucaldaraq onun xeyirxahlığını bildirməkdir. Mədh etmək isə sadəcə xeyirxahlığı bildirməkdən ibarətdir.

Allahın "əl-Bəri" və "əl-Musavvir" adlarının mənası

  21.01.2015

əl-Bəri sözü var edən, xəlq edən deməkdir. əl-Bəri hər şeyi icad edən, hər şeyi xəlq edəndir. əl-Bəri olan Allah, məxluqlarını fərqli yaradan və onları bir-birinə uyğun olaraq qurandır. Uca Allah buyurur:
“Yeddi göyü təbəqələr şəklində quran Odur. Sən Mərhəmətli Allahın yaratdığında qətiyyən bir uyuşmazlıq tapmazsan. Bir başını qaldırıb göyə diqqət yetir, heç onda bir çat görürsənmi?" (əl-Mülk, 3).

Allahın "əz-Zahir" və "əl-Batin" adlarının mənası

  21.01.2015

əz-Zahir sözü aydın olan, həmçinin yardım edən, qalib gələn deməkdir. əz-Zahir olan Allah hər şeydən uca və hər şeyə qalib gələndir. Ondan üstün heç nə yoxdur.
əl-Batin sözü isə əz-Zahir sözünün tam əksidir. əl-Batin sözü gizli olan deməkdir. əl-Batin olan Allah bütün məxluqlara eyni dərəcədə yaxın olan, hər şeyin iç üzünü biləndir. əl-Batin bütün sirləri, gizli olan işləri dəqiqliyi ilə biləndir. Allahın əz-Zahir və əl-Batin adları Qurani-Kərimdə bir dəfə zikr edilir. Uca Allah buyurur:  

Allahın "əl-Avvəl" və "əl-Axir" adlarının mənası

  20.01.2015

əl-Avvəl sözü birinci, əvvəl olan deməkdir. əl-Avvəl olan Allah başlanğıcı olmadığı halda hər şeydən əvvəl olandır. Nə Ondan əvvəl, nə də Onunla yanaşı heç bir şey mövcud olmamışdır. 
əl-Axir sözü isə əl-Avvəl sözünün tam əksidir. əl-Axir sonu olmadığı halda axırıncı, əbədi olandır. əl-Axir hər şey məhv olandan sonra əbədi qalandır. Uca Allah buyurur: “Yer üzündə olan hər kəs ölümə məhkumdur. Ancaq Rəbbinin əzəmətli və kəramətli Üzü əbədidir” (ər-Rahmən, 26-27).
Allahın əl-Avvəl və əl-Axir adları Qurani-Kərimdə bir dəfə zikr edilir. Uca Allah buyurur:  

Pages