islamın əsasları

Allahın "əl-Aziz" və "əl-Cəbbar" adlarının mənası

  01.08.2014

Uca Allahın əl-Aziz adı hamıdan izzətli, qüvvətli və hər şeyə qalib gələn deməkdir. Uca Allahın əl-Aziz adı Qurani-Kərimdə doxsan iki dəfə zikr edilir. Allah təala buyurur:
“Həqiqətən, O, Qüdrətlidir (əl-Aziz), Müdrikdir” (əl-Ənfal, 63).   
Həmçinin buyurur: “Göylərdə və yerdə Allahdan qaçıb xilas ola biləcək heç bir şey yoxdur. Həqiqətən, O, Biləndir və hər şeyə Qadirdir” (Fatir, 44).
Uca Allahın əl-Cəbbar adı isə ən əzəmətli və ən güclü olan deməkdir. Bu ad Qurani-Kərimdə bir dəfə zikr edilir. Allah təala buyurur:

Allahı zikr etməyin fəziləti

  31.07.2014

Uca Allah buyurur: "Məni yad edin (zikr edin) ki, Mən də sizi yad edim!" (əl-Bəqərə, 152).
"Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və böyük mükafat hazırlamışdır" (əl-Əhzəb, 35)
"Allahı çox zikr edin ki, bəlkə nicat tapasınız" (əl-Cumuə, 10)
"Allahı yada salmaq isə (ibadətlərin) ən əzəmətlisidir. Allah nə etdiklərinizi bilir" (əl-Ənkəbut, 45)

Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - de­mişdir:

Allahın "əl-Mumin" və "əl-Muheymin" adlarının mənası

  31.07.2014

əl-Mu`min sözü haqqı təsdiq edən, həmçinin əmin-amanlıq bəxş edən deməkdir. Uca Allahın bu adı Qurani-Kərimdə bir dəfə zikr edilir. Allah təala buyurur:
“O, Özündən başqa heç bir məbud olmayan, Hökmran, Müqəddəs, Pak, haqqı təsdiq edən (əl-Mu`min), hər şeyi müşahidə edən (əl-Muheymin), Qüdrətli, Qadir, Məğrur Allahdır. Allah onların Ona şərik qoşduqlarından ucadır” (əl-Həşr, 23).
əl-Mumin – bəndələrinə öz əzabından əmin-amanlıq bəxş edəndir. əl-Mumin - möminlərə vəd etdiyi mükafatı və kafirlərə vəd etdiyi əzabı təsdiq edəndir.  

Vacib buyurulanları yerinə yetirən mütləq Cənnətə girəcək

  26.07.2014

Ənəs ibn Malik demişdir: “Bizə Pey­ğəmbərdən - ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - hər hansı bir şey haqqında (heç bir zərurət olmadan yersiz) sual vermək qadağan edilmişdir. Odur ki, bədəvilərdən ağıllı bir adamın gəlib qulağımız eşidə-eşidə Peyğəmbərə sual ver­mə­si bizə xoş gəlirdi. Bir dəfə bir bədəvi gəlib dedi: “Ey Muhəmməd! Gön­dər­diyin adam yanı­mıza gəldi və söylədi ki, guya sən, Allahın səni insanlara elçi göndər­diyi­ni deyir­sən?” Peyğəmbər: “O, doğru söyləmişdir”– dedi. Adam soruşdu:
– Göyü yaradan kimdir?
– Allahdır!

Allahın "əs-Sələm" adının mənası

  23.07.2014

"Salam" sözü salamatlıq deməkdir. Uca Allah buyurur: “Mərhəmətli Allahın qulları o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təvazökarlıqla gəzər, cahillər onlara xoşagəlməz bir söz dedikdə: "Salam!" - deyərlər” (əl-Furqan, 63).
Hər cür bəlalardan və pisliklərdən salamat olduğuna görə Cənnət “Dərus-Sələm” (Salamatlıq yurdu) adlanır. Həmçinin, Uca Allah doğru yolla gedənlərə salamatlıq bəxş etdiyini bildirərək buyurur: “Doğru yolla gedənlərə salam olsun!” (Taha, 47).

Allahın "əl-Quddus" adının mənası

  22.07.2014

əl-Quddus sözü pak və bərəkətli deməkdir. Məhz bu mənaya görə Qüds şəhərində yerləşən məscid, ora ibadət məqsədi ilə gələn insanların günahlardan pak olmasına səbəb olduğu üçün “Beytul-Məqdis” (pak ev) adlandırılmışdır. Uca Allahın Cəbraili “Ruhul-Qudus” (müqəddəs ruh) adlandırması da onun təmizlikdən xəlq olunmasına görədir. 
Həmçinin, “Ardul-Muqaddəsə” (müqəddəs yer) dedikdə bərəkətli yer nəzərdə tutulur. Uca Allah buyurur:

Şirk necə yaranmışdır?

  20.07.2014

Uca Allah ilk insan Adəmə (Ona Allahın salamı olsun) yalnız Ona ibadət etməyi əmr etmişdi. Adəmin ardınca Rəbbimiz Nuhu və daha sonra digər peyğəmbərləri (Onlara Allahın salamı olsun) göndərmiş, onlar da insanları yalnız Uca Allaha ibadət etməyə çağırmışdılar. Bununla belə, insanlardan bəziləri Uca Allahdan başqalarına ibadət edərək şirkə düşdülər. Şirkin insanlar arasında baş verməsinin əsas səbəbi onların əməlisaleh kəslər barədə ifrata varmaqları, onları mədh edib təriflərdikdə hədlərini aşmaları olmuşdur. Uca Allah buyurur: "Nuh dedi: "Ey Rəbbim!

Peyğəmbərin tövhidi qoruması

  19.07.2014

Peyğəmbər - ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - insanlara ürəkdən qayğı göstərər və əlindən gələni edərdi ki, insanlar tək Allaha ibadət etsinlər və buna zidd olan bütün inanc və əməllərdən çəkinsinlər. Peyğəmbər dəfələrlə ümmətinə Allaha şərik qoşmağı qadağan etmiş, onları şirkdən çəkindirmişdir. O, bunu təkrar-təkrar yada salardı ki, təkAllahlığı – İbrahimlə göndərilmiş tövhid dinini, ona xələl gətirəcək hər bir sözdən və əməldən qorusun. Peyğəmbər şübhələri dəf etmiş və özündən sonra aydın bir yol qoyub getmişdir.

Pages