islamın əsasları

Allahın "əs-Sələm" adının mənası

  23.07.2014

"Salam" sözü salamatlıq deməkdir. Uca Allah buyurur: “Mərhəmətli Allahın qulları o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təvazökarlıqla gəzər, cahillər onlara xoşagəlməz bir söz dedikdə: "Salam!" - deyərlər” (əl-Furqan, 63).
Hər cür bəlalardan və pisliklərdən salamat olduğuna görə Cənnət “Dərus-Sələm” (Salamatlıq yurdu) adlanır. Həmçinin, Uca Allah doğru yolla gedənlərə salamatlıq bəxş etdiyini bildirərək buyurur: “Doğru yolla gedənlərə salam olsun!” (Taha, 47).

Allahın "əl-Quddus" adının mənası

  22.07.2014

əl-Quddus sözü pak və bərəkətli deməkdir. Məhz bu mənaya görə Qüds şəhərində yerləşən məscid, ora ibadət məqsədi ilə gələn insanların günahlardan pak olmasına səbəb olduğu üçün “Beytul-Məqdis” (pak ev) adlandırılmışdır. Uca Allahın Cəbraili “Ruhul-Qudus” (müqəddəs ruh) adlandırması da onun təmizlikdən xəlq olunmasına görədir. 
Həmçinin, “Ardul-Muqaddəsə” (müqəddəs yer) dedikdə bərəkətli yer nəzərdə tutulur. Uca Allah buyurur:

Şirk necə yaranmışdır?

  20.07.2014

Uca Allah ilk insan Adəmə (Ona Allahın salamı olsun) yalnız Ona ibadət etməyi əmr etmişdi. Adəmin ardınca Rəbbimiz Nuhu və daha sonra digər peyğəmbərləri (Onlara Allahın salamı olsun) göndərmiş, onlar da insanları yalnız Uca Allaha ibadət etməyə çağırmışdılar. Bununla belə, insanlardan bəziləri Uca Allahdan başqalarına ibadət edərək şirkə düşdülər. Şirkin insanlar arasında baş verməsinin əsas səbəbi onların əməlisaleh kəslər barədə ifrata varmaqları, onları mədh edib təriflərdikdə hədlərini aşmaları olmuşdur. Uca Allah buyurur: "Nuh dedi: "Ey Rəbbim!

Peyğəmbərin tövhidi qoruması

  19.07.2014

Peyğəmbər - ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - insanlara ürəkdən qayğı göstərər və əlindən gələni edərdi ki, insanlar tək Allaha ibadət etsinlər və buna zidd olan bütün inanc və əməllərdən çəkinsinlər. Peyğəmbər dəfələrlə ümmətinə Allaha şərik qoşmağı qadağan etmiş, onları şirkdən çəkindirmişdir. O, bunu təkrar-təkrar yada salardı ki, təkAllahlığı – İbrahimlə göndərilmiş tövhid dinini, ona xələl gətirəcək hər bir sözdən və əməldən qorusun. Peyğəmbər şübhələri dəf etmiş və özündən sonra aydın bir yol qoyub getmişdir.

Mələklərin xüsusiyyətləri

  19.07.2014

Uca Allah mələkləri nurdan yaratmışdır. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - demişdir: “Mələklər nurdan, cinlər tüstüsüz oddan, Adəm isə bildiyiniz şeydən yaranmışdır.” (Səhih Muslim, 2996).
Mələklər incə və nurani cismə malikdirlər, onlar gözəl surətlərə və qiyafələrə girə bilirlər, qeyri-adi gücə, çox böyük sürətə malikdirlər, onların sayı həddən çoxdur, saylarını Allahdan başqa heç kim bilmir. Allah onları Özünə ibadət etmək və əmrlərini yerinə yetirmək üçün yaratmışdır. Onlar Allaha qarşı əsla asilik etmir, yalnız onlara verilən əmrləri yerinə yetirirlər.

Ey xeyir istəyən, çalış! Ey şər istəyən, dayan!

  08.07.2014

Allah Elçisi - sallallahu aleyhi və səlləm - demişdir: “Ramazan ayının ilk gecəsi girdikdə şeytanlar və üsyankar cinlər zəncirlənir, Cəhən­nə­min bütün qapıları bağlanaraq heç bir qapısı açılmır. Cənnətin bütün qapıları açılalaraq heç bir qapısı bağlanmır. Bir carçı belə səslənir: “Ey xeyir istəyən, çalış! Ey şər istəyən, dayan! Allahın oddan azad etdiyi kimsələr vardır və bu, hər gecə belədir”. (ət-Tirmizi, 682). 

Oruc tutmaq vacib edildi

  04.07.2014

Uca Allah buyurur: "Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi, sizə də oruc tutmaq vacib edildi ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Müəyyən sayda olan günləri oruc tutmalısınız. Sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanlar başqa günlərdə eyni sayda oruc tutmalıdırlar. Buna taqəti olmayanlar isə (buraxdığı hər gününün əvəzinə) bir kasıbı yedirtməklə fidyə verməlidirlər. Kim könüllü olaraq yaxşılıq etsə, bu onun üçün daha xeyirli olar. Biləsiniz ki, sizə oruc tutmaq daha xeyirlidir.

Namaz qılmağın qaydası - VİDEO

  03.07.2014

Namaz qılmaq qaydası

Qeyd: Videoda 4 rükətli namazın qılınma qaydası göstərilmişdir (Məsələn, Zöhr, Əsr və İşa namazları)
2 rükətli namazın qılınma qaydası. Videodakı 1-ci və son rükətlər təkrar edilir, fərq yalnız son rükətdə Fatihə surəsindən sonra İxlas (və ya digər) surəsinin oxunmasıdır.
3 rükətli namazın qılınma qaytası. Videodakı 1, 2 və son rükətlər olduğu kimi qılınır, 3-cü buraxılır.

Oruc tutanın iki sevinci

  02.07.2014

Allahın Elçisi – ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - demişdir: “Allah buyurur: “Adəm övladının orucdan başqa hər bir əməli özünə aiddir. Oruc isə Mənim üçündür və elə buna görə də Mən oruc tutana ayrıca mükafat verəcəyəm”.

Pages